2015. december 11., péntek

FÁK,FÉNYEK / ALBERI,LUCE/ LIGHTS,TREES - BajaEgymaga áll földig sárgában a télre vetkezett fák közt
Mintha már sárgán is hajtotta volna lombjait
De miért kell a lombnak zöldnek lennie
Miért nem sárgát vagy lilát hív elő a napfény a kromatoforák lemezeiből
Magára öltötte a nyár halálát neki az is az élete
Alatta álsz
körötted ezer gyertyalángal
sárgán lobog a csönd

Somlyó György: Mese a gyertyánról c. versével köszöntöm kedves mindnyájukat Őry Annamária festőművész Fák és fények (és halak) c. kiállításának megnyitó ünnepén.Ha fordított esetben a fák és a halak feljegyzéseket, művészeti produktumokat készítenének rólunk, emberekről, valószínűleg legfontosabb megállapításuk az lenne, hogy ez a nevetségesen fiatal faj bár csodás változatokban pompázik, mégis saját maga és környezete elpusztítására hatalmas erőket mozgósít. Ez azért is figyelemreméltó gondolat, mert normális körülmények között az élővilág szereplői épp a túlélés reményében variábilisak. A természet nagyon érzékeny, ám annál felelősségteljesebb organizmus, melytől az ember nem szakadhat el, “gyermeke” nem tagadhatja meg őt büntetlenül, ösztöneit nem hajíthatja ki az ablakon, mint egy könnyű papírrepülőt.Bár a kortárs ember látszólag mindent megtesz azért, hogy ezt az elszakadást természetesnek, magától értetődőnek tekintse, emberi életének folyamatai mégis egy különcködő környezet/természet-ben játszódnak, melynek elemei, még ha kisebb-nagyobb torzításban is – mind formájukban és mind anyagukban – a természetet idézik. Épületeink búvóhelyek, fürdőink dagonyák, szórakozóhelyeink napos, kurkászásra alkalmas sziklák. Az iskolák felkészítenek a vadászatra avagy a menekülésre, az ebéd pedig voltaképpen a zsákmány elpusztítása.Megfigyelőink, a fák és a halak szörnyű csodálattal konstatálják, hogy az ember alkotta környezet tágulása nem csak a rajta kívül élőket szorítja le a földről, de végül az embert magát is. Az ember többféleképpen kísérli meg természethez fűződő rokoni kapcsolatainak prolongálását. Gondolja, ment valamit a helyzeten, ha a lebetonozott, holt területekre földlabdás fákat ültet, majd a fák törzséhez megszelídített farkasokat köt, hogy azok ott várják meg, míg a szupermarketben mélyhűtött csirkeszárnyat vásárol neki és magának. Emellett komoly szellemi munkát fektet az állat- és növényfajok tanulmányozására. Könyvtárakat tölt meg kutatásai eredményeivel, mely nem is lenne baj, ha nem okoznának fájdalmakat a hódítással egyenértékű vizsgálatok. Ezeknél az erőfeszítéseknél akkor már sokkal humánusabb és elviselhetőbb, ha barlangok falán vagy egy keretre feszített vásznon hagynak növényeket és állatokat ábrázoló nyomokat. Hogy ez utóbbit miért teszik, talán ők maguk sem tudják egészen pontosan, számtalan egymásnak ellentmondó érv jelenik meg erről folytatott, végtelenített vitáikban. Hogy Őry Annamária ezt miért teszi – és milyen jól teszi, az Eötvös József Főiskola Kortárs Galériájában lesz nyilvánvalóvá.A kortárs művészet véleményem szerint egyik legizgalmasabb alkotója, Őry Annamária arra vállalkozik, hogy az ember és a teremtett világ kapcsolatának, gyökereink és hajtásaink kohéziójának különleges lenyomatát, a művészetet visszavezesse önmagához, önmagunkhoz, a történeti tér, a valóság apokaliptikus állapotának, az embert a világ és önmaga ellen fordító konfliktusáradatának egyre fokozódó feszültsége kényszerében. Mindezt a mítosz és identitás, a hagyomány és a figuratív ábrázolás szellemében. Az emberi gondviselés és a természet drámájának ugyanis (ahogyan korábban utaltam rá) az egyik legfontosabb terepe a lélek és a természet. Őry Annamária művészetében megkísérli a lehetetlent: érthető nyelven, saját festői nyelvén szeretné a láthatatlant láthatóvá tenni - egyetértést feltételezve önmaga és a teremtés nagy erői között.Őry Annamária művészete világunk rejtett oldalának feltárása, a valóság kifordítása és kiteregetése, ugrás a káoszból a rendbe, az értelmetlenből a megmagyarázottba. Szereti összekapcsolni a kicsit és a kozmikust, a természetit és a kulturális hagyományban gyökerezőt. Halmotívumot feldolgozó képei például aligha érthetők anélkül, hogy ne tudnánk, az őskeresztyén művészet Krisztust ábrázolta a hal szimbólumával. A római egyházüldözés idején a keresztyének úgy adtak egymásnak találkát a titkos istentiszteleti helyen, hogy halakat rajzoltak itt-ott az útra, a kapukra, és amerre a hal feje mutatott, jelezte az irányt az istentisztelet helyszínére.Hogy Jézus Krisztus szimbóluma a hal, még ha nem is gondoljuk – mindenki tudja. Mert az a népi szokásainkban rejlő bölcsesség, hogy karácsony előestéjén, amikor Jézus eljövetelét várjuk, karácsonyfa és gyertyafény mellett halat teszünk az asztalra, még akkor is figyelemre méltó, ha a szociológusoknak nem lenne túl nehéz dolguk bebizonyítani, hogy Magyarországon mennyire nincsenek az emberek tisztában saját vallási hagyományaik igazi tartalmával. Bár a szimbólumok esetében vajon mi az, ami „igazi”? A szimbólumok, amelyek rejtelmes hitünk tartalmát hordozzák, úgy is hatással lehetnek az emberre, hogy nem is értjük, mit képviselnek, igazából mire is utalnak. A szimbólumoknak, mint a művészetek egy-egy remek darabjának megvan a maguk élete, olyannyira, hogy függetlenül az alkotótól, és bizonyos értelemben függetlenül még a konkrét embertől is, sokunkat képesek befolyásolni.A fa az egyik leggazdagabb önismereti szimbólum, hiszen formája, ciklikus élete tökéletes lehetőség a szabad asszociációra. A fa hozzánk hasonlóan egyenesen áll, növekszik, virágzik, termést hoz, megöregszik és meghal. Hozzánk, az emberi lét fontos állomásaihoz kapcsolódik a belőle formált tárgyakkal is: bölcső és koporsó készül belőle.„És ahol félelem, ott gyengeség, ott erődök és falak épülnek titkon, megkeményedik

a sejt, ott elkezd minden, minden üvegesedni és törni, ott van az erő:a szilárd és az erős a halálé,

a puha és a gyenge az életé,

ahogy Laotse mondja:

a gyenge legyőzi az erőset,

a lágy legyőzi a keményet,

mindenki tudja a földön,

de senki se mer e szerint tenni,csak a fa.
A nemek megpuhulnak benne és meglágyulnak, örökké gyengék

maradnak, gyengék, tele élettel, mint a rügy és a csecsemő,
oly gyengék, frissek, üdék, puhák, örökké egymás levében főnek, egymásba

izzadják nemük illatát, ők tudják, hogy nem az győz, aki kemény marad,

hanem aki meglágyul és enged és befogad és felad és feloldja önmagát,

tudja, hogy az önfeladás nem a gyengeség, hanem az erő jele.”

( Hamvas Béla : Fák )

A hal és a fa szimbóluma Őry Annamária művészetében a lelkünk mélyén világító hit és erő jelképe, amelynek őszintesége, egyszerűsége és világossága nélkül eltévednénk a világban, sőt saját életünkben is. A valóság érthetetlen, irracionális és félelmetes oldalát fordítja ki alkotásaiban természeti és geometriai formák által. Hogy mit látunk, attól függ, miként értelmezzük a jeleket: a lélek rejtett tájainak erdejéből kiásott fák vagy hitünk mély vizében elmerülő halak jelképes utalások a modern kor emberének fontos természeti-erkölcsi értékeire, saját személyisége által értelmezett világképére.Őry Annamária egyike azon ritka művészeknek, akik együgyű áttetszőség és hazug tükrözés nélkül tudják megfesteni a fákat és a fényeket. Nála az ág és a levél elsősorban eleven, mély és mindenekfelett igaz. A Baján kiállított képsorozat számomra az egyik legmegrendítőbb vallomás a festészet tárgyáról és magáról a festészetről. Megfoghatatlan, ahogyan csodálatos egyensúllyal, tökéletesen megszerkeszti, kikezdhetetlen matematikával megkomponálja óriási papírlapjait, vásznait. Ahol szó sincs már időről, látványról, pillanatról, változásról, a színek nem a mi szemünkben állnak össze formává, hanem ott állnak rendíthetetlenül a felületen – s szilárdak, akár a katedrálisok.


Amikor Őry Annamária alkotásait nézem, úgy hiszem, csak az tud igazán ráérezni életünk okára és értelmére, a teremtés és teremtett világunk csodáira, aki megérti, hogy a Teremtő művész volt, aki az alkotás gyönyörébe belefeledkezve a Mindenséget tekintette a megformálódó Világ alapanyagának. Én úgy hiszem, a minket körülölelő világot sokkal jobban meg tudjuk érteni az alkotás (a genezis) felől megközelítve, mint a szárnyaszegett racionalizmus után sántikálva. Persze mindehhez hinnünk kell. Hinnünk abban, hogy világunk nem a véletlenek alakította sokféleség, hanem az Örök Alkotó kéz műve.

Köszönjük ezt a valódi adventi ajándékot!

/ Kovács Zita Művészettörténész -Türr István Múzeum. / Baja 1015.12.10
2015. március 22., vasárnap

Fák Kiállítás az Esztergomi Rondella Galériában / Trees,Exhibition at Rondella Gallery Esztergom/ Alberi, Mostra in Galleria Rondella Esztergom


Horváth Roland; Őry Annamária; Fák című kiállításának megnyitószövege. / 2015.03.15./


Énekelni kellene, hogy tudjak, de még akkor sem biztos tudnék olyan szépen, meleg jó érzésekkel dalolni, mint Őry Annamária képei. Ligeteket meséket, énekeket dalol nékünk a fákról és a szépségről, oly mesésen hogy az nem hogy tündéri, de keleti mesékbe illő. Ezért meg sem kísérelek énekelni, legfeljebb majd csak a végén.

Kitudja miért választott engem Őry Annamária, kiállításának megnyitására. Engem a fatönkökből hasított darabont. Megsúgták neki tán a fák!  Ki tudta akkor miért? Mert én akkor nem. Biztosan erősebb, nem látható okkal rendelkeztem ennek céljára. Azután, amikor kiderült, hogy elháríthatatlan e rám bízott feladat, furcsa dolgok történtek. Valami erő visszarepített a múltamba, gyermekorom édes otthonába, és elém tárta a megfellebbezhetetlen okokat, és miérteket, aztán pedig mindennap regélt nekem az élet egyet a fák, és fás szárúak csodájáról, és arról is miképpen gyökereznek meg az emberben bármely vidékről jött is, otthona emlékeként a fák, mint bölcsőjének fedhetetlen és felejthetetlen múzsái.

Ifjúkoromban mindennél erősebb élmények voltak számomra az égbe kapaszkodók, különösen a jegenyék, ez égbe nyúló hasító létesítmények. Az igazi derűs pillanatokat, és megrázó hajnalokat is velük éltem át. Hajnaltájban sokszor kiszaladtam az égig nyúló jegenyék közé, mint egy mákonyos Gulácsy festménybe vegyülve, velük ünnepelni e csodálatos égi eseményt, és közöttük futkározva ért a reggel és az iskolakezdés. Különösen nagy derűs pillanatokat éltem meg akkor, amikor enyhén ligetes nyárfaerdőkben jártam, ezek között volt fehér, szürke, és fekete nyár is, és bizony közel esett az ősi dunai ártér is. Valahogy mindig akkor váltam önmagammá, és éreztem együtt a mindenekkel, de főleg apai nagyapámmal és az őseimmel. Nagyapámnak egy ilyen ligetes, méhekkel tarkított erdeje volt, és bizony az is csak később derült ki, hogy gyermekkorom e derűs kertjét nagyapám maga ültette, és ebben az elvarázsolt kertben lélegezhettem és élhettem meg a kiskorúság természettel együtt való boldogságos létét. A birkák kolompjainak hangját, a méhek dongását, a sás finom nyári suhogását, Mari nénje rozsdás kerékpárjának kotyogását, a feneke alatti rugók recsegését, a dallamot és azt a transzt, a nyugalom ritmusának ezerféle ölelését.

De aztán távozott ez a világ, a területet újra mérték, vékony szalagban maradt meg csak az ősinek mondott erdő, és a Kendereskert utca melletti kerekárok boldogságos fákkal tűzdelt mezejét felszántották, és sorfákkal ültették teli. Nyoma nem maradt a régi létnek, sem a kacsaitatónak. Árkádiám fénylő ligetei messze tovatűntek, hosszan az emlékeim mezejére.

A Mesterem egy napon fennhangon szólott! ; Sok mindent értek, de hogy az embereknek a fák legyenek az ellenségei? Ezt valahogy nem nagyon! – és végignéztem akkor éveken keresztül, hogy a lélektől megnyomorított emberek kivágnak minden jelentősebb égbe kiáltó fát az utakon útféleken, minden nagyságot, mert emlékezni félnek a magasságokra, és a hajdan volt mélységekre is, és kihajigálják a múló időnek a gyümölcsfákat az útszélén is, amit egykor volt vándoroknak, legényeknek és leányzóknak szántak az út pora enyhítésére és árnyék gyanánt.

2.


A nagypapám, az egész életét fák között töltötte, úgymint a fák ültetésétől, nemzésétől, a fák feldolgozásán át, mivel faiparos volt, hordókészítő kádár. No szóval ez az ember egyszer álmot látott és elmesélte unokáinak;

 A jó múltkorijában azt álmodtam, hogy egy hatalmas égnek növő fa vagyok. A fejemmel kiláttam a törzsből, de lábaimat nem tudtam mozgatni. A kezeim ágakban végződtek, és bizony nem nagyon hittem a szememnek. Gondoltam megpróbálom megmozgatni a kezeimet, és mikor jobb kezemet sikerült megmozdítanom, megmozdult a jobboldali nagy mellettem növő ág, és így történt a baloldalival is. - Aztán nevetett és azt mondotta csintalanul mosolyogva - Ha majd meghalok, és egyszer az árokparton egy fa megkoppintja hátulról a fejeteket, az én leszek. Évekkel később távozott, és a fák koppingatnak.

Lionardo egy szép napon, a hétköznapok megszokott időpontjában, ott állott a község buszmegállójában és a sárga Volán-buszra várakozott. Mint korábban megint a szemét magához vonzotta az a különös látvány ott srégen balra az út túloldalán. Kocka házak álltak ott, pontosabban három, az út felé enyhén elforgatott kocka épületek. A középső épület közepén, ami az épület gerincét adta, a lépcsőház szögletesen fölfelé kanyargó lépcsői és az őt takaró üvegablakok húzódtak. Erre a gerincre nőtt az épület elé egy jó magas nyírfa, s ebben a pillanatban is úgy hatott, ahogy Lionardo nézegette, hogy nem igazán lehetet megállapítani, hogy a fa az épületben nő, azt repeszti szét ég felé hatolásával vagy előtte. A kép hozzá szólt, persze mindenki láthatta volna, de mindenki éppen mással foglalkozott. Lionardo viszont ezt a fát az épülettel oly csodálatosnak tartotta, ahogy szemlélte, hogy kezdte elhagyni belső eresztékeit, és ebben a szerkesztett mindent négyszögesre építő rendbe bele nőtt alulról, a föld felől, egyenesen az épületen keresztül az égnek egy élő égimádó organizmus, egy szerves gerinc, ágaival szétkuszálva a látott rendet.
Mint odaadó hittel megtermékenyített test. – gondolta és érezte Lionardo, és oly katartikus élmény kerítette magába, ahogy minduntalan nézte.
A testet öltött ige. - Gondolta tovább, avagy a valóban megvalósított létezés. Szétterpesztett kezeivel az égnek, és ujjongva mondta a világnak e kép; Íme, itt vagyok, és teljes vagyok. Én vagyok a kiáradás és a természetes lét! Kelj ki bennem emberiség! Te rendbe zárt, rendbe sulykolt, örök magok, magtárak és házak várandós birodalma. A feloldást és a megoldást látta. Minden bűn és felvett aggály, és önrombolás feloldását, és a természet vakító ordítását, e szép tavaszi napon.
A Sárga volánbusz megérkezett, és a fém pénzeit vékony blokkra váltotta a sofőrnél, helyet foglalt és északnak utazott a nagyvárosba Lionardo, és útja egy darabon fák között telt míg megszaporodtak az épületek és ő eltűnt a betonrengetegben.

3.

A vízbe dobott kő!

A megterített asztal!

A fentről leengedett létra!

Az ég felé emelt kezek!

A fák az eget imádják, mi pedig a fák égimádását!

Élő szobrok, a természetbe szervesen beleágyazottan. Üzenet a léleknek, üzenet a testnek.

Mikor a fákon először eleszmélkedtem, egy szép tavaszi naplementés délutánon, egyértelművé vált számomra a teremtés és teremtettség megcáfolhatatlan létezése. Nincs nihil, hanem minden felülről leereszkedő szervezett egység. A világ tökéletes modellje a világ. Tautológia és önismétlés, és mantra, és a varázslat megkezdődik.

A világ el lett varázsolva, ezért igazak a népmesék, és bennük az elvarázsoltak, de nem derül ki belőlük, hogy mindenki önön saját magát varázsolja el, és nem egyszeriben, hanem folyamatosan. Onnantól hogy otthon felébredünk és az első jól ismert gondolatunkkal találkozunk és megerősítjük őt létében, mert ő a mi létünk, és mi az ő léte vagyunk. Varázsolunk.

Mantra.

Őry Annamária fává akarja varázsolni magát!
Ismétli, ismétli, és ismétli. Mindegy milyen hibákkal indul, kitartó és az ismétlés erejével egyre közelebb kerül a célhoz, és egyre mélyebben sikerül magát elvarázsolnia, és egyúttal minket is, amint ezen a világon szemünket tartjuk.

*„Az értelem első reakciója, hogy minél gyorsabban ismételje, amit az érzékenység elébe festett, megcsendített, elveszített, a semmiből rögtönzött”- írta valaha Paul Valéry egyik füzetében, majd így folytatta;  „ Miközben megpróbálja megérteni, megismétli, és lassan-lassan azért érti meg, mert megismételte és újra mondta”

Varázsló a lelkem.

Egy földre dobott médium, mint ami minden valamire való művésznek lennie kell.

Megérzések, megsejtések, észrevételek, érzések, álmok, víziók. 4.

Egy régi könyvben íródott egyszer; Isten az embereknek ajándék képen adta (teremtette) a fákat és a virágokat. Ősképnek, a lélek, a szellem megerősítésének, igének, és boldog társnak.

A természettel a lélekkel és szellemmel együtt élő ember valódi ősképe a fa, és a virág.

Az összeköttetés gyémántja.

Ég felé nyíló ablak.Őry Marcsi, bámulatos képességekkel tudja kiválasztani témáit. Univerzális ősképeket választ, magokat, szívmagokat, rózsákat, fákat. Hasadó magok, hozzájuk képest óriásira nagyítva, és képről képre ismételve bontja, ássa elő az ábrázolt kép üzenetét

A mag felhasad, szívvé válik, majd mécsessé, akaratosan mutatva a képet, hogy nézd, és nézd és lásd, és előkerül időben hosszan kibontva az üzenet, a rejtély. A teremtés rejtélye, az ember rejtélye, hogy nincsen más, mint ami frissen üdén és izzón felszakad odabentről, a szívből úgy mint a magból, a rügy, az érzés, az érintettség, az örökkévalóság, és minden más csak toldás. Ahogy Weöres Sándorunk írta és mondotta és rótta fel vagy bele az életbe, a teremtésbe igéjét; „Egyetlen ismeret van a többi csak toldás; Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

*Lehetsz fa, hisz nem teremtett a teremtettség téged sem másra, Minő pirinyó a fák levegőben reppenő örökösei, és az emberből kipattanó mag sem kevesebb, önmagát reinkarnálódó test, egy organikus program, és az ősök árnyával ölén, mert csak úgy, nevethetnél tisztán, ha az lennél, mint a fák. Így meg bizony munkálkodhatsz tavasz árján, és az ősz veteményesein, míg szelíden benned az aranyló fény nem kelt ki minden  fényt. (rügy és fűzfamagot)
Elhangzott 2015.03.20. Esztergom Rondella galériában, a tavaszi napéjegyenlőség idején.